OuderRaad CandeaNieuwsbrief Ouder Vereniging

Nieuwsbrief Ouder Vereniging

 

 

Organisatie

De Ouderraad vormt het bestuur van de Oudervereniging. De Ouderraad bestaat uit maximaal negentien ouders of verzorgers, leden van de Oudervereniging. Deze zijn gekozen op de Algemene Ledenvergadering die elk najaar gehouden wordt.

Dagelijks bestuur en commissies

De Ouderraad heeft een dagelijks bestuur dat bestaat uit een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester. Ouderraadsleden zijn actief in verschillende commissies. Sommige commissies zijn vast en andere zijn tijdelijk gevormd rondom een actueel thema.

Medezeggenschap

De Ouderraad speelt ook een belangrijke rol in de medezeggenschap op het Candea College. Zij levert vertegenwoordigers voor:
  • de medezeggenschapsraad (MR);
  • de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van alle scholen van scholenkoepel Quadraam;
  • de OndersteuningsPlanRaad (OPR) voor Passend Onderwijs, ook Quadraam-breed.

De Ouderraad vergadert ongeveer 7 à 8 maal per jaar, samen met twee docenten die het Candea College vertegenwoordigen. In deze vergaderingen komen ook de bevindingen van de commissies en de medezeggenschap aan de orde.